REGULAMIN XIV MITYNGU LA Z OKAZJI 226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

1.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

2.Termin i miejsce: 30.04.2017r. (niedziela) godzina 1100 stadion MOSiR

w Działdowie ul. Robotnicza 10.

3.Zasady uczestnictwa: Zawody LA będą przeprowadzone w trzech kategoriach:

kat. dzieci rocz.2004 i młodsi, kat. młodzików 2003-2002, kat. open 2001 i starsi.

Biegi ku Słońcu: kat. dzieci rocz.2006 i młodsi


4.Zasady przeprowadzenia konkurencji: Do kat. młodzika zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach, pod warunkiem, że nie będzie biegać na dłuższych dystansach niż 300m. W kat. open zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji. Zawodnik z młodszych kategorii ma prawo startu w konkurencjach objętych kat. open z tym, że klasyfikowany będzie razem z kategorią open. Wszystkie biegi będą rozgrywane w seriach na czas. Ciężar kuli i oszczepu będzie dostosowany do kat. wiekowej, o kolejności zdecyduje osiągnięta odległość. Wymagana ilość do przeprowadzenia danej konkurencji 3 zawodników. Jako pierwsze konkurencje odbędą się Biegi ku Słońcu , a ostatnią konkurencją będzie bieg na 3000m w kat. Open.

5.Konkurencje: Kategoria dzieci - 2006 i młodsi:

Dziewczęta: Bieg ku Słońcu ok.300m

Chłopcy: Bieg ku Słońcu ok.300m

Kategoria dzieci - 2004 i młodsi:

Dziewczęta: 60m, 600m,

Chłopcy: 60m,600m,
Kategoria młodzików - 2003 -2002:

Dziewczęta: 100m,300m,600m,

Chłopcy: 100m,300m,1000m.

Kategoria open - 2001 i starsi:

Kobiety:100m,300m,3000m, skok w dal, pchnięcie kulą , rzut oszczepem

Mężczyźni: 100m,300m,3000m, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem

6.Zgłoszenia należy przesyłać na adres MOSiR ul. Robotnica 10, 13-200 Działdowo , faksem

23 697 46 70 lub na adres e-mail jcytlal@wp.pl w terminie do dnia 28.04.2017r do godz.1300. Zgłoszenia na listach zbiorczych powinny zawierać: imię i nazwisko, rocznik, klub lub szkołę
i konkurencję, w której zawodnik będzie startował.

7.Zasady finansowania: Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty osobowe
– uczestniczące kluby i szkoły. Opłata startowa nie będzie pobierana.

8.Nagrody: Pierwsze trzy osoby w konkurencjach indywidualnych otrzymają nagrody rzeczowe

i dyplomy.

9.Uwagi końcowe:

- gościem honorowym  imprezy będzie Tomasz Majewski –dwukrotny Mistrz Olimpijski w Pchnięciu Kulą w Pekinie 2008 i Londynie 2012r. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy w Hali i na Stadionie. Rekordy życiowe: Stadion: 21,95 m (30 lipca 2009 Sztokholm);

Hala: 21,72 m (09 marca 2012 Stambuł)
- zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA,

- za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiektach organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- program minutowy zawodów będzie wywieszony na tablicy informacyjnej w dniu zawodów.

- zgłoszenie zawodnika do zawodów będzie równoznaczne z posiadaniem przez niego aktualnych
badań lekarskich pozwalających na start w zawodach, za co odpowiada zgłaszający,

- organizator wyznacza jako miejsce rozgrzewki teren za kortami,

- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się
ubezpieczyć we własnym zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.